Konstytucja Rp

Warto znać te fragmenty konstutucji:

Odnośnie prezydenta RP:

Uprawnienia Prezydenta są ściśle określone w V rozdziale Konstytucji RP. Prezydent:

 • podpisuje ustawy uchwalone przez Sejm i Senat; ma prawo skierowania ich do Trybunału
 • Konstytucyjnego lub z powrotem do Sejmu (tzw. weto, wtedy ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosów)
 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
 • mianuje i odwołuje ambasadorów i innych przedstawicieli Polski w innych państwach oraz organizacjach międzynarodowych
 • przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych a także odwołuje ich
 • jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
 • w czasie wojny na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych oraz odwołuje go
 • nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej)
 • nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki (na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)
 • nadaje obywatelstwo polskie
 • nadaje ordery i odznaczenia państwowe
 • stosuje prawo łaski
 • wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia, choć niektóre wymagają kontrasygnaty premiera
 • ma prawo zwołania Rady Gabinetowej
 • może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego
 • jest z racji urzędu wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski oraz ich kawalerem
 • ma prawo inicjatywy ustawodawczej
 • desygnuje kandydata na Prezesa Rady Ministrów
 • powołuje Prezesa Rady Ministrów, a także przyjmuje jego dymisję
 • na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonuje zmian w składzie rządu
 • powołuje członków KRRiT
 • ma prawo skrócenia kadencji sejmu w dwóch określonych przez konstytucję sytuacjach (gdy nie powiodą się trzy kolejne próby powołania rządu i w przypadku gdy projekt ustawy
 • budżetowej nie zostanie mu przekazany do podpisania w przeciągu 4 miesięcy od złożenia go w Sejmie)
 • wyznacza marszałków seniorów
 • zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu
 • zarządza wybory do Sejmu i Senatu
 • za zgodą Senatu może rozpisać referendum
 • powołuje sędziów

Urzędowanie Prezydenta RP kończy się wskutek upływu kadencji; tym niemniej opróżnienie urzędu może nastąpić w wyniku rezygnacji, śmierci bądź złożenia z urzędu

Prezydent może też zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, jeżeli zdecyduje o tym Zgromadzenie Narodowe. Na czas procesu zostaje zawieszony a jego obowiązki pełni marszałek Sejmu. W wypadku usunięcia lub innych przyczyn odejścia ze stanowiska do czasu wyborów p.o. prezydenta zostaje właśnie marszałek

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.